Thiết kế giải pháp (Solution Design)

BA

Phạm Thị Chung

Thiết kế giải pháp (Solution Design) là quá trình tạo ra một giải pháp cụ thể và hợp lý để đáp ứng yêu cầu và mục tiêu kinh doanh đã được xác định trong quá trình phân tích dữ liệu và yêu cầu (Data Analysis và Requirements Analysis). Quá trình này bao gồm xác định cấu trúc, chức năng, hoạt động và các yếu tố liên quan khác của giải pháp.

Vai trò của Business Analyst trong Thiết kế giải pháp

Trong vai trò Business Analyst, người chuyên về Thiết kế giải pháp có các trách nhiệm sau:

 1. Hiểu rõ yêu cầu: Business Analyst là người nắm vững yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu chức năng của hệ thống. Họ hiểu rõ những gì khách hàng và các bên liên quan đang cần, và đảm bảo rằng giải pháp được thiết kế đáp ứng các yêu cầu này.

 2. Đề xuất giải pháp: Dựa trên yêu cầu, Business Analyst đề xuất một giải pháp phù hợp để thỏa mãn các yêu cầu và mục tiêu kinh doanh. Giải pháp có thể bao gồm các cải tiến quy trình, sử dụng công nghệ mới hoặc thay đổi kiến trúc hệ thống.

 3. Xác định yêu cầu kỹ thuật: Trước khi triển khai giải pháp, BA cần xác định các yêu cầu kỹ thuật chi tiết để giải pháp có thể được triển khai một cách chính xác và hiệu quả.

 4. Tham gia vào thiết kế hệ thống: Business Analyst hỗ trợ các nhóm phát triển trong việc thiết kế hệ thống, bao gồm cấu trúc dữ liệu, giao diện người dùng, kiến trúc hệ thống và các thành phần khác.

 5. Đánh giá tích hợp: BA tham gia vào quá trình đánh giá tích hợp giữa các thành phần của giải pháp, đảm bảo tính hoạt động và tương thích giữa chúng.

 6. Kiểm thử và đảm bảo chất lượng: Business Analyst hỗ trợ nhóm kiểm thử trong việc xác minh tính toàn vẹn và chất lượng của giải pháp.

 7. Tài liệu hóa giải pháp: BA tham gia vào việc viết tài liệu liên quan đến giải pháp, bao gồm tài liệu yêu cầu kỹ thuật, tài liệu thiết kế và các tài liệu khác.

Lợi ích của Thiết kế giải pháp

 • Tạo ra giải pháp chính xác và hợp lý để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh.

 • Giảm thiểu rủi ro và sai sót trong quá trình triển khai giải pháp.

 • Tăng cường tính tương thích và tích hợp giữa các thành phần của giải pháp.

 • Cải thiện hiệu suất và hiệu quả của hệ thống và quy trình.

 • Hỗ trợ quyết định trong việc chọn lựa giải pháp phù hợp với yêu cầu và mục tiêu kinh doanh.

Thiết kế giải pháp là bước quan trọng trong quá trình Business Analysis, giúp đảm bảo rằng giải pháp được triển khai đáp