Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)

BA

Phạm Thị Chung

Sequence Diagram (Sơ đồ trình tự) là một loại biểu đồ trong kỹ thuật phần mềm và mô hình hóa hướng đối tượng, được sử dụng để mô tả sự tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống theo thứ tự thời gian. Sequence Diagram tập trung vào việc mô tả luồng thời gian của các thông điệp được gửi và nhận giữa các đối tượng trong quá trình diễn ra.

Các thành phần chính trong Sequence Diagram:

  1. Lifeline (Đường thời gian): Biểu thị một đối tượng tham gia vào tương tác, được vẽ như một đường dọc. Đường thời gian mô tả thời gian tồn tại của đối tượng trong quá trình tương tác.

  2. Activation (Kích hoạt): Kích hoạt là một vùng trên đường thời gian, thể hiện thời gian mà đối tượng đang thực hiện một hoạt động.

  3. Message (Thông điệp): Biểu thị thông điệp gửi từ một đối tượng tới một đối tượng khác trong quá trình tương tác. Thông điệp có thể là hành động, yêu cầu hoặc phản hồi.

  4. Self-Message (Thông điệp tự gửi): Biểu thị thông điệp mà một đối tượng gửi cho chính nó.

  5. Return Message (Thông điệp trả về): Biểu thị thông điệp trả về từ một đối tượng khác sau khi nhận thông điệp gửi trước đó.

Sequence Diagram cho phép trực quan hóa cách các đối tượng trong hệ thống giao tiếp với nhau qua các thông điệp trong thời gian diễn ra. Nó giúp hiểu rõ hơn về luồng tương tác và chuỗi xử lý giữa các đối tượng trong hệ thống. Sequence Diagram thường được sử dụng trong quá trình phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống, giúp xác định chu trình, phát hiện lỗi và tối ưu hóa hiệu suất. Nó cũng là một phần quan trọng trong việc tạo tài liệu và trình bày các chức năng của hệ thống cho người dùng và các bên liên quan.