Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)

BA

Phạm Thị Chung

Được biết đến với tên gọi "Context Diagram" hoặc "Level 0 Data Flow Diagram (DFD)", sơ đồ ngữ cảnh là một biểu đồ trực quan cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống hoặc quy trình và cách nó tương tác với các thực thể bên ngoài. Đây là một biểu đồ cấp cao chỉ ra ranh giới của hệ thống và các thực thể bên ngoài mà hệ thống tương tác, mà không đi vào chi tiết cụ thể bên trong.

Các thành phần chính của Context Diagram:

  1. Hệ thống: Đại diện cho hệ thống chính hoặc quy trình đang được biểu thị trong biểu đồ.

  2. Thực thể bên ngoài (External Entities): Đây là các thực thể nằm bên ngoài hệ thống mà tương tác với hệ thống. Chúng có thể là người dùng, các hệ thống khác hoặc nguồn dữ liệu bên ngoài.

  3. Luồng dữ liệu (Data Flows): Đại diện cho dữ liệu hoặc thông tin được trao đổi giữa hệ thống và các thực thể bên ngoài. Mũi tên chỉ ra hướng dữ liệu được truyền.

  4. Tiến trình (Processes): Trong một Context Diagram, các tiến trình thường được biểu thị dưới dạng một hình bong bóng đơn giản và được ghi chú với mô tả cấp cao về chức năng của chúng. Các tiến trình này không hiển thị các chi tiết bên trong, mà cung cấp cái nhìn tổng quan về tương tác của hệ thống.

Mục đích của Context Diagram là cung cấp cái nhìn rõ ràng và đơn giản về ranh giới của hệ thống và các kết nối với thế giới bên ngoài. Thông thường, nó được sử dụng như một điểm khởi đầu trong phân tích và thiết kế của hệ thống, giúp các bên liên quan hiểu rõ phạm vi và ngữ cảnh của hệ thống.

Quá trình tạo Context Diagram thường bao gồm các bước sau:

  1. Xác định hệ thống chính hoặc quy trình cần biểu thị.

  2. Xác định các thực thể bên ngoài tương tác với hệ thống.

  3. Xác định các luồng dữ liệu giữa hệ thống và các thực thể bên ngoài.

  4. Đặt hệ thống chính và các thực thể bên ngoài lên biểu đồ.

  5. Thêm các mũi tên để biểu thị luồng dữ liệu giữa hệ thống và các thực thể bên ngoài.

  6. Ghi nhãn cho các thực thể bên ngoài và luồng dữ liệu một cách phù hợp.

Chú ý rằng Context Diagram là một biểu đồ đơn giản và không cung cấp thông tin chi tiết về các tiến trình bên trong hệ thống. Để khám phá các hoạt động bên trong hệ thống, có thể tạo các Data Flow Diagrams (DFDs) chi tiết hơn.