Sáu nguyên tắc thiết kế cơ bản bởi Donald Norman

UX

Donald Norman, một trong những nhà thiết kế nổi tiếng và nhà nghiên cứu tâm lý học, đã đưa ra "Six Fundamental Design Principles" (Sáu nguyên tắc thiết kế cơ bản) trong cuốn sách nổi tiếng của ông "The Design of Everyday Things" (Thiết kế của mọi ngày). Các nguyên tắc này tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và đảm bảo rằng các sản phẩm và giao diện người dùng được thiết kế một cách hiệu quả và dễ sử dụng.

Dưới đây là sáu nguyên tắc thiết kế cơ bản của Donald Norman:

  1. Visibility (Tính rõ ràng): Nguyên tắc này đề cao việc làm cho các yếu tố tương tác và chức năng của sản phẩm trở nên rõ ràng và dễ nhìn thấy cho người dùng. Người dùng nên dễ dàng nhận biết và hiểu các tùy chọn và lựa chọn có sẵn để họ có thể sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả.

  2. Feedback (Phản hồi): Để cung cấp cho người dùng thông tin về trạng thái và hành động của sản phẩm, cần có phản hồi rõ ràng và thích hợp. Phản hồi giúp người dùng biết rằng hành động của họ đã được thực hiện thành công hoặc có lỗi và có thể điều chỉnh hành vi nếu cần thiết.

  3. Constraints (Ràng buộc): Thiết kế cần áp dụng các ràng buộc hoặc hạn chế để ngăn người dùng khỏi thực hiện các hành động không mong muốn hoặc sai lầm. Ràng buộc giúp hướng dẫn người dùng sử dụng sản phẩm một cách đúng đắn.

  4. Consistency (Nhất quán): Sự nhất quán trong giao diện và hành vi giúp người dùng dễ dàng học cách sử dụng sản phẩm và áp dụng kiến thức từ một trường hợp sử dụng sang trường hợp sử dụng khác.

  5. Affordance (Khả năng sử dụng): Nguyên tắc này nhấn mạnh việc thiết kế các đối tượng và giao diện sao cho chúng gợi ý cách sử dụng của chúng. Ví dụ, một cán nắp vặn cho thấy rằng đối tượng đó có thể xoay và mở.

  6. Mapping (Phản ánh): Thiết kế cần tạo ra mối liên hệ rõ ràng giữa các yếu tố điều khiển và chức năng của sản phẩm với hành động của người dùng. Điều này giúp người dùng dễ dàng hiểu và kiểm soát sản phẩm.

Các nguyên tắc thiết kế của Donald Norman nhấn mạnh việc đặt người dùng lên hàng đầu trong quá trình thiết kế, đảm bảo rằng sản phẩm được tối ưu hóa cho trải nghiệm người dùng tốt nhất. Các nguyên tắc này đã có ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực thiết kế và đảm bảo rằng những sản phẩm được phát triển đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người dùng.