Quy trình kinh doanh (Business Processes)

BA

Phạm Thị Chung

Quy trình kinh doanh (Business Process) là một loạt các hoạt động liên tục và có mục tiêu chung trong tổ chức hoặc doanh nghiệp để tạo ra giá trị cho khách hàng hoặc đạt được mục tiêu kinh doanh. Đây là chuỗi các bước công việc, quy trình và thao tác mà nhân viên thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể.

Vai trò của Business Analyst trong Quy trình kinh doanh

Trong lĩnh vực Business Analysis, Business Analyst đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích và cải thiện các quy trình kinh doanh. Vai trò chính của BA trong Quy trình kinh doanh bao gồm:

 1. Thu thập yêu cầu kinh doanh: Business Analyst gặp gỡ khách hàng và các bên liên quan để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của quy trình kinh doanh. Họ phân tích và thu thập thông tin chi tiết về quy trình hiện tại và xác định các vấn đề và cơ hội cải thiện.

 2. Mô hình hóa quy trình: BA sử dụng các công cụ và kỹ thuật mô hình hóa như biểu đồ luồng công việc (workflow diagrams), biểu đồ hoạt động (activity diagrams) và sơ đồ UML (Unified Modeling Language) để mô tả và hiển thị các quy trình kinh doanh.

 3. Phân tích và đánh giá: Business Analyst phân tích và đánh giá quy trình hiện tại để xác định các điểm yếu, cơ hội cải thiện và các vấn đề khác liên quan đến hiệu quả và hiệu suất.

 4. Đề xuất cải tiến: Dựa trên phân tích và đánh giá, BA đề xuất các cải tiến và thay đổi trong quy trình kinh doanh để tối ưu hóa hiệu quả và đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

 5. Thiết kế giải pháp: Business Analyst hỗ trợ thiết kế các giải pháp mới hoặc thay đổi để cải thiện quy trình kinh doanh và đạt được mục tiêu kinh doanh.

 6. Kiểm thử và triển khai: BA hỗ trợ trong quá trình kiểm thử và triển khai các cải tiến quy trình kinh doanh để đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của chúng.

 7. Đào tạo và hỗ trợ: Sau khi triển khai, Business Analyst có thể tham gia vào quá trình đào tạo và hỗ trợ nhân viên về việc thực hiện các quy trình mới và cải thiện.

Lợi ích của phân tích và cải thiện Quy trình kinh doanh

 • Tăng hiệu suất và năng suất công việc.

 • Giảm chi phí và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

 • Cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

 • Tăng cường trải nghiệm khách hàng và sự hài lòng.

 • Đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững.

Quy trình kinh doanh chơi một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì sự cạnh tranh cho doanh nghiệp. Vai trò của Business Analyst là quan trọng để đảm bảo rằng quy trình kinh doanh được thực hiện một cách hiệu quả và mang lại giá trị cho tổ chức.