Phương pháp phân tích yêu cầu

BA

Phạm Thị Chung

Phương pháp phân tích yêu cầu là quá trình xác định, thu thập, phân tích và hiểu rõ các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan đối với một hệ thống hoặc sản phẩm. Phân tích yêu cầu là một phần quan trọng của công việc của Business Analyst và đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng giải pháp kỹ thuật phù hợp và đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.

Dưới đây là một số phương pháp phân tích yêu cầu phổ biến được sử dụng trong ngành Business Analysis:

  1. Phỏng vấn (Interviews): Phỏng vấn là phương pháp phổ biến nhất để tương tác trực tiếp với khách hàng và các bên liên quan để thu thập yêu cầu. Business Analyst hỏi và trả lời câu hỏi để hiểu rõ các yêu cầu và mục tiêu.

  2. Nhóm thảo luận (Focus Groups): Nhóm thảo luận là một phương pháp thu thập yêu cầu bằng cách tổ chức một buổi họp nhóm với các bên liên quan liên quan đến cùng một lĩnh vực hoặc quy trình. Điều này giúp tập trung vào một số yêu cầu cụ thể và phát hiện ý kiến đa dạng.

  3. Đánh giá tài liệu (Document Analysis): Phân tích tài liệu tồn tại như hợp đồng, hồ sơ khách hàng, tài liệu kỹ thuật,... để xác định các yêu cầu có sẵn và nắm vững thông tin liên quan.

  4. Khảo sát (Surveys): Sử dụng các câu hỏi chuẩn hoặc bảng câu hỏi để thu thập dữ liệu từ nhiều người tham gia khác nhau. Khảo sát có thể tiết kiệm thời gian và hỗ trợ thu thập dữ liệu đại chúng.

  5. Phân tích các công việc (Job Shadowing): Business Analyst theo dõi và ghi lại các hoạt động của người dùng cuối trong quá trình thực hiện công việc để hiểu rõ yêu cầu kỹ thuật và nhu cầu kinh doanh của họ.

  6. Xây dựng các mô hình (Modeling): Sử dụng các mô hình như biểu đồ luồng công việc (workflow diagrams), biểu đồ hoạt động (activity diagrams) hoặc biểu đồ UML (Unified Modeling Language) để mô tả các yêu cầu và quy trình kinh doanh.

  7. Ghi chép (Prototyping): Tạo các phiên bản nhỏ của giải pháp hoặc giao diện người dùng để khách hàng và người dùng có thể kiểm tra và đưa ra phản hồi.

  8. Phân tích kịch bản (Use Case Analysis): Sử dụng kỹ thuật phân tích kịch bản để xác định các tình huống sử dụng và tương tác giữa người dùng và hệ thống.

  9. Phân tích rủi ro (Risk Analysis): Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong việc triển khai giải pháp và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Phương pháp phân tích yêu cầu được lựa chọn dựa trên phạm vi dự án, tình huống cụ thể và mục tiêu của Business Analyst. Khi sử dụng các phương pháp này một cách kỹ lưỡng và hợp lý, Business Analyst có thể thu thập thông tin chính xác và đáng tin cậy để đưa ra giải pháp và quyết định phù hợp.