Phương pháp Agile

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Vũ Thị Lý

Phương pháp Agile (Agile methodology) là một phương pháp quản lý và phát triển dự án mà tập trung vào việc tạo ra sản phẩm có giá trị nhanh chóng và linh hoạt, đồng thời thích ứng với các yêu cầu thay đổi trong quá trình phát triển. Agile là một khái niệm tổng quát bao gồm nhiều phương pháp và kỹ thuật phát triển dự án, như Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP), và nhiều hơn nữa.

Một số đặc trưng chung của phương pháp Agile bao gồm:

  1. Sự tập trung vào khách hàng: Agile đặt khách hàng và nhu cầu của họ lên hàng đầu. Phản hồi của khách hàng được coi là quan trọng để tối ưu hóa giá trị sản phẩm.

  2. Phát triển bước nhảy (Iterative) và tối thiểu hoá (Incremental): Dự án được phân chia thành các phần nhỏ hơn, được gọi là sprint, vòng lặp hoặc bước nhảy. Mỗi bước nhảy tạo ra một phần của sản phẩm hoàn chỉnh, tối thiểu hóa rủi ro và giúp kiểm tra và đánh giá kết quả thường xuyên.

  3. Tích hợp liên tục (Continuous Integration): Agile khuyến khích việc tích hợp mã nguồn và kiểm tra sản phẩm thường xuyên để đảm bảo chất lượng và sự tương thích giữa các phần của dự án.

  4. Đội tự quản lý: Agile thúc đẩy tính tự quản lý của các thành viên trong nhóm dự án. Đội tự quyết định về cách thức thực hiện công việc và tự sắp xếp để đạt được mục tiêu.

  5. Phản hồi liên tục: Agile đề cao việc thu thập phản hồi từ người dùng, khách hàng và các thành viên trong nhóm để liên tục cải thiện quá trình phát triển và sản phẩm cuối cùng.

  6. Học tập và cải tiến: Agile hỗ trợ việc học tập liên tục từ các lần phát triển trước đó và cải tiến quá trình phát triển trong tương lai.

Agile thích ứng tốt với các dự án phức tạp, dự án có yêu cầu thay đổi thường xuyên, và trong môi trường không chắc chắn. Sự linh hoạt của Agile cho phép đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi và đưa ra các điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo sản phẩm đáp ứng mục tiêu kinh doanh và yêu cầu của khách hàng.