Mô hình mạng lưới giá trị và tầm quan trọng

UXTÂM LÝ HỌC

Nguyễn Mai Xuân

I. Giới thiệu về mô hình mạng lưới giá trị

II. Mạng Stabell và Fjelstad

III. Mạng Verna Allee

IV. Mạng Clayton Christensen

V. Tổng kết