Mô hình hoá kinh doanh (Business Modeling)

BA

Phạm Thị Chung

Business Modeling (Mô hình hóa kinh doanh) là quá trình tạo ra các biểu đồ, khung và mô tả để mô tả cách mà một doanh nghiệp hoạt động, cung cấp một cái nhìn tổng quan về cấu trúc và hoạt động của doanh nghiệp. Mô hình hóa kinh doanh giúp xác định các yếu tố quan trọng và mối quan hệ giữa chúng, từ đó giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định chiến lược.

Mục tiêu của Business Modeling:

 1. Hiểu rõ hoạt động của doanh nghiệp: Mô hình hóa kinh doanh giúp xác định các quy trình, phương pháp làm việc, và mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

 2. Dự đoán và đánh giá hiệu quả: Bằng cách mô hình hóa, người quản lý có thể dự đoán và đánh giá hiệu quả của các quyết định chiến lược trước khi triển khai chúng.

 3. Tối ưu hóa hoạt động: Mô hình hóa giúp xác định các cơ hội tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp và cải thiện hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực.

 4. Phát triển kế hoạch chiến lược: Dựa trên mô hình kinh doanh, doanh nghiệp có thể phát triển các kế hoạch chiến lược dựa trên việc phân tích và dự đoán các tình huống.

Các loại mô hình kinh doanh phổ biến:

 1. Mô hình kinh doanh Business Canvas: Là một khung biểu đồ sử dụng để mô tả cách một doanh nghiệp tạo ra giá trị và hoạt động.

 2. Mô hình kinh doanh Swot Analysis: Dựa vào phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), doanh nghiệp có thể xác định các yếu điểm và điểm mạnh của mình.

 3. Mô hình kinh doanh Value Chain Analysis: Tập trung vào các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp và xác định các cơ hội tối ưu hóa chi phí và giá trị.

 4. Mô hình kinh doanh Balanced Scorecard: Đánh giá hiệu suất của doanh nghiệp dựa trên bốn mục tiêu: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học hỏi.

Business Modeling là quá trình mô hình hóa cấu trúc và hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc tạo ra các biểu đồ và mô tả chi tiết. Nó giúp các nhà quản lý hiểu rõ hoạt động của doanh nghiệp, dự đoán và đánh giá hiệu quả, tối ưu hóa hoạt động và phát triển kế hoạch chiến lược. Các loại mô hình kinh doanh phổ biến được sử dụng để xác định các yếu tố quan trọng và mối quan hệ trong doanh nghiệp.

Business Modeling được sử dụng bởi một loạt các chuyên gia, cơ quan và tổ chức để hiểu và cải thiện hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây là một số ví dụ về những người và tổ chức có thể sử dụng Business Modeling:

 1. Nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp: Những người đứng đầu doanh nghiệp, bao gồm giám đốc điều hành, nhà quản lý cấp cao và ban lãnh đạo, sử dụng Business Modeling để hiểu rõ hơn về hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định chiến lược.

 2. Nhà phân tích kinh doanh (Business Analysts): Business Analysts là những chuyên gia phân tích dữ liệu và thông tin để đưa ra các khuyến nghị và cải thiện hoạt động của doanh nghiệp. Họ sử dụng Business Modeling để tạo ra các mô hình và biểu đồ để phân tích và đánh giá hiệu quả.

 3. Chuyên gia tư vấn (Consultants): Các chuyên gia tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn và giúp các doanh nghiệp cải thiện hoạt động và đạt được mục tiêu chiến lược. Business Modeling là một công cụ hữu ích trong quy trình tư vấn.

 4. Nhà quản lý dự án: Nhà quản lý dự án sử dụng Business Modeling để xác định và quản lý các quy trình và yêu cầu của dự án, giúp đảm bảo tiến độ và hiệu quả của dự án.

 5. Start-up và doanh nghiệp mới thành lập: Các doanh nghiệp mới cần xác định mô hình kinh doanh và phân tích chi tiết các khía cạnh hoạt động trước khi triển khai thực tế.

 6. Tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ: Các tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ cũng có thể sử dụng Business Modeling để tối ưu hóa hoạt động và cải thiện hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ và đáp ứng mục tiêu của tổ chức.