Hướng dẫn thực hiện vai trò Scrum Master

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Vũ Thị Lý

Thực hiện vai trò Scrum Master trong một dự án Agile là một trách nhiệm quan trọng và đòi hỏi kiến thức vững vàng về Scrum và kỹ năng lãnh đạo, tương tác với người khác và giải quyết vấn đề. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản về cách thực hiện vai trò Scrum Master:

 1. Hiểu về Scrum và quy trình Agile:

  • Tìm hiểu và nắm vững quy tắc và nguyên tắc của Scrum.

  • Xem xét về Agile Manifesto và các giá trị Agile.

 2. Đảm bảo Scrum được triển khai đúng cách:

  • Hỗ trợ và hướng dẫn đội Scrum và các bên liên quan về Scrum.

  • Đảm bảo quy trình Scrum được áp dụng đúng cách và không có sự thay đổi sai lệch.

 3. Tổ chức các cuộc họp Scrum:

  • Dự trù và tiến hành các cuộc họp hàng ngày (Daily Stand-up) cho đội Scrum.

  • Tổ chức các cuộc họp Sprint Planning, Sprint Review và Sprint Retrospective.

 4. Giúp đội Scrum xóa bỏ rào cản và nguy cơ:

  • Giải quyết các vấn đề và rào cản làm chậm tiến độ công việc.

  • Đảm bảo sự hợp tác giữa các thành viên trong đội Scrum và giải quyết mâu thuẫn nếu có.

 5. Bảo vệ quy trình Scrum:

  • Đảm bảo quy trình Scrum không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.

  • Bảo vệ đội Scrum khỏi áp lực không cần thiết và thay đổi không hợp lý.

 6. Phân công nhiệm vụ và giám sát tiến độ:

  • Hỗ trợ đội Scrum trong việc phân công nhiệm vụ và kế hoạch công việc.

  • Giám sát tiến độ công việc và giúp đội Scrum đạt được mục tiêu Sprint.

 7. Tạo môi trường làm việc tích cực và khích lệ tự quản lý:

  • Khuyến khích tính tự quản lý của đội Scrum.

  • Xây dựng môi trường làm việc tôn trọng và khích lệ sự hợp tác.

 8. Học tập liên tục và cải tiến:

  • Hỗ trợ đội Scrum trong việc học tập và cải tiến quy trình làm việc của họ.

  • Học hỏi từ các dự án và kinh nghiệm trước đó để cải thiện hiệu quả công việc.

 9. Tương tác với người khác trong tổ chức:

  • Hỗ trợ các bên liên quan và lãnh đạo tổ chức hiểu về Scrum và giá trị Agile.

  • Liên lạc và hợp tác với các thành viên của tổ chức để đảm bảo sự hỗ trợ và sự hiểu biết về Scrum.

Trong vai trò Scrum Master, điều quan trọng là tạo ra môi trường làm việc tích cực và khuyến khích sự hợp tác và học tập liên tục trong đội Scrum. Scrum Master không phải là người quản lý, mà là người hỗ trợ đội Scrum và giúp họ hoạt động hiệu quả hơn để đạt được mục tiêu dự án và giá trị kinh doanh.