Design Patterns: Bàn phím ảo

UX

Mai Lệ Huyền

Loại bàn phím tương ứng với dữ liệu đầu vào


Dữ liệu đầu vào không phải bao giờ cũng chỉ ở dạng chữ.

Một số loại dữ liệu đầu vào phổ biến:

  • Địa chỉ email

  • Số

  • Địa chỉ web

  • Số điện thoại

Dữ liệu dạng địa chỉ email

Bàn phím hiển thị ký tự ‘@’ và ‘.’.

Dữ liệu dạng địa chỉ website

Bàn phím hiển thị ký tự ‘/’, ‘.’ và ‘.com'.

Dữ liệu dạng số

Bàn phím hiển thị ký tự là số và các ký tự dấu câu phổ biến.

Dữ liệu dạng số điện thoại

Bàn phím hiển thị ký tự số và các ký tự đặc biệt phổ biến: ‘*’, ‘#’.