Bảng Kanban

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Vũ Thị Lý

7/13/20232 min read

Bảng Kanban là một công cụ quản lý công việc dựa trên hình ảnh bảng tường. Nó được sử dụng trong phương pháp quản lý sản xuất và quản lý dự án Agile để theo dõi tiến độ công việc và quản lý quá trình làm việc một cách hiệu quả.

Bảng Kanban chia công việc thành các thẻ hoặc thẻ dán, biểu thị các công việc hoặc nhiệm vụ cần được thực hiện. Các thẻ được đặt vào các cột trên bảng, mỗi cột tương ứng với một giai đoạn hoặc trạng thái của quá trình làm việc. Các cột phổ biến trên bảng Kanban bao gồm:

  1. Backlog (Danh sách công việc): Các công việc chưa được tiến hành nằm trong cột này, đợi để bắt đầu.

  2. To Do (Công việc cần làm): Các công việc đã sẵn sàng để bắt đầu nằm trong cột này, đang chờ để bắt đầu thực hiện.

  3. In Progress (Đang thực hiện): Các công việc đang được thực hiện nằm trong cột này, đang trong quá trình tiến hành.

  4. Review (Kiểm tra/đánh giá): Các công việc đã hoàn thành nhưng cần được kiểm tra hoặc đánh giá trước khi tiến hành giai đoạn tiếp theo.

  5. Done (Hoàn thành): Các công việc đã hoàn thành nằm trong cột này, đã hoàn thành quá trình và chờ để được xử lý tiếp.

Trạng thái của các công việc có thể di chuyển dễ dàng qua các cột trên bảng Kanban tùy thuộc vào tiến độ và tình trạng thực hiện công việc. Việc sử dụng bảng Kanban giúp tăng cường hiệu suất làm việc của nhóm, giúp họ dễ dàng theo dõi công việc, giữ kỷ lục tiến trình, và tối ưu hóa quá trình làm việc theo cách tự nhiên và linh hoạt. Nó cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy mô của công việc và tiến độ tổng thể của dự án.